olje

Anbefaler sammensl?ing av nettselskapene

08-11-2013 14:59 TAFJORD Styrene i Tafjord Kraft AS og Tussa Kraft AS har i dag besluttet ? anbefale sammensl?ing av nettvirksomhetene i konsernene og etablering av et felles nettselskap. Endelig avgj?relse blir tatt i generalforsamlingen i de respektive selskapene den 20. desember.

Styrene i Tafjord Kraft AS og Tussa Kraft AS har i dag besluttet ? anbefale sammensl?ing av nettvirksomhetene i konsernene og etablering av et felles nettselskap. Endelig avgj?relse blir tatt i generalforsamlingen i de respektive selskapene den 20. desember.
Utredning av en fusjon mellom nettvirksomhetene i TAFJORD og TUSSA startet ved ?rsskiftet. Utredningen ble mellom annet igangsatt fordi rammevilk?rene for nettvirksomhetene i Norge er under endring, med ?kte krav b?de i forhold til kompetanse, effektiv drift og beredskap. Fra et samfunnsperspektiv er det et uttalt ?nske fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Olje- og energidepartementet (OED) at det b?r bli f?rre og st?rre nettselskap i Norge.
Beslutningene i de to konsernstyrene i dag er basert p? en utredning som selskapene har gjennomf?rt i l?pet av ?ret. Her har ansatte og tillitsvalgte v?rt aktivt med gjennom deltakelse i prosjekt- og arbeidsgrupper. Deloitte AS har i tillegg v?rt engasjert som r?dgivere i prosessen. Utredningen viser at en fusjon mellom Tafjord Kraftnett AS og Tussa Nett AS vil bidra positivt b?de i forhold til kunder, ansatte og eiere.
Sikrere str?mforsyning og redusert nettleie
Utredningen viser at en fusjon vil gi et mer robust selskap og betre forsyningssikkerhet. For kundene vil dette bety mer stabil str?mleveranse med f?rre og kortere str?mbrudd.
Som f?lge av ?kte investeringer i nett og ved innf?ring av automatiske str?mm?lere, ?kt NVE-rente og ?kte kostnader i sentralnettet, vil nettleien i Norge ?ke de kommende ?rene. Ved en fusjon av de to nettvirksomhetene vil kunder i Tussa Nett sitt forsyningsomr?de f? redusert nettleie p? kort sikt, mens kunder i Tafjord Kraftnett sitt forsyningsomr?de vil oppleve en liten ?kning. Dette sett i forhold til om de to nettselskapene ikke fusjonerer. Som en konsekvens av synergitiltak og videre effektivisering vil imidlertid alle kundene i et fusjonert nettselskap f? redusert nettleie over tid.
Sterkere fagmilj? og mer attraktive arbeidsplasser
En samling av fagmilj?ene i de to selskapene vil sikre mer attraktive kompetansearbeidsplasser i regionen. Et styrket fagmilj? vil ogs? gi selskapet st?rre fleksibilitet og kapasitet til ? m?te de store utfordringene som bransjen st?r overfor de kommende ?rene b?de n?r det gjelder drift, vedlikehold og investeringer i nettet.
H?yere avkastning og forutsigbart utbytte
Et felles nettselskap vil gi grunnlag for st?rre finansiell styrke, realisering av synergi og ?kt effektivitet. For eierne betyr dette en mer forutsigbar og h?yere fremtidig avkastning p? investert kapital. Et felles nettselskap vil dessuten v?re godt posisjonert for en videre strukturell utvikling i regionen.
Ved en eventuell fusjon av nettvirksomhetene og opprettelsen av et felles nettselskap vil Tafjord Kraft AS og Tussa Kraft AS bli eiere av det 8. st?rste nettselskapet i landet. Det nye nettselskapet vil bli et felleskontrollert selskap mellom TAFJORD og TUSSA, der eierfordelingen er 53,66 % til Tafjord Kraft AS og 46,34 % til Tussa Kraft AS. Selskapet vil ha om lag 230 ansatte som skal betjene 61 000 nettkunder i 12 kommuner p? Sunnm?re. Daglig ledelse og entrepren?rdivisjonen er skissert lokalisert til ?rsta, mens netteierdivisjonen med driftssentral er skissert lokalisert i ?lesund. Det er ellers forutsatt at ingen medarbeidere i selskapene skal bli sagt opp som en konsekvens av fusjonen.
Endelig avgj?relse om fusjon mellom nettvirksomhetene i de to konsernene blir tatt i ekstraordin?r
generalforsamling i de respektive selskapene den 20. desember 2013.

A to już wiesz?  Hyundai introduserer ny og romslig i10

For ytterligere kommentar:
Bj?rn T?mmerdal, styreleder Tafjord Kraft AS ? 926 11 735
Gunnar Gj?rtz, styreleder Tussa Kraft AS ? 922 17 200
Erik Espeset, adm. dir. Tafjord Kraft AS ? 905 20 033
Elling Dybdal, adm. dir. Tussa Kraft AS ? 918 52 540

TAFJORD er et konsern best?ende av morselskapet Tafjord Kraft AS og datterselskapene Tafjord Kraftproduksjon AS, Tafjord Kraftnett AS, Tafjord Kraftvarme AS, Tafjord Marked AS og Tafjord Elektro AS. I tillegg til produksjon og salg av milj?vennlig energi og infrastruktur for energi og telekommunikasjon, samt installasjonsvirksomhet, tilbyr konsernet ogs? vannb?ren fjernvarme til kunder i store deler av ?lesund kommune. V?rt hovedkontor er i ?lesund og vi har omlag 280 ansatte.0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy