Energi

Enova investerer 1,55 milliarder i Hydros pilotanlegg p? Karm?y

Enova g?r inn med 1,55 milliarder kroner i investeringsst?tte til uttesting av Hydros nye teknologi for produksjon av aluminium. Om ESA godkjenner tilsagnet, kan pengene bidra til at framtidens produksjon av aluminium blir b?de mer energieffektiv og klimavennlig.

-N?r vi g?r inn i dette prosjektet er det fordi vi etter grundige vurderinger har sett at dette er en teknologi som har et veldig stort potensial. Analyser viser at det vil v?re et stort behov for aluminium i ?rene fremover, blant annet i transportsektoren. Da er det selvf?lgelig viktig at produksjonen skjer med s? lav energibruk og lave klimagassutslipp som mulig, sier administrerende direkt?r i Enova, Nils Kristian Nakstad.

Energibruk og klimautslipp

Med sin lave vekt er aluminium viktig for at bilindustrien kan lage mindre energikrevende og mer klimavennlige biler. Samtidig er produksjonen av aluminium forbundet med h?y energibruk og store klimautslipp.

-Denne teknologien svarer p? noe av denne utfordringen gjennom at den potensielt kan redusere energibruken kraftig og dermed ogs? klimautslippene, sier Enova-sjefen.

Pilotanlegget kan st? ferdig tidligst i 2017. Ved hjelp av 60 nye elektrolyseceller skal det fullskala pilotanlegget kunne produsere ca.70 000 tonn aluminium i ?ret. Om uttestingen gir de svarene Hydro h?per p?, vil denne nye teknologien bli brukt i nye investeringer, b?de innenlands og utenlands. Med piloten og infrastrukturen som bygges opp p? Karm?y, er det en god mulighet for at den f?rste fabrikken som bruker teknologien i hele produksjonen blir liggende nettopp der. Beregninger viser at energibruken i s? fall vil reduseres med hele 0,5 TWh gitt en produksjonskapasitet p? 320 000 tonn per ?r, sammenlignet med om Hydro skulle benyttet dagens teknologi.

-Ved ? gi kraftkrevende industri mulighet til ? etablere ny, energieffektiv produksjon i Norge bidrar vi i dette tilfellet til at aluminium kan produseres p? ren vannkraft, istedenfor med kull og gass som gir store CO2-utslipp. Dette gir med andre ord gode vilk?r b?de for klimaet og norsk industri, sier Nakstad.

For norske fabrikker som i hovedsak bruker ren energi i produksjonen, vil klimautslippene reduseres med 5 prosent. Om teknologien erstatter produksjon som i dag skjer i utlandet, hvor energikilden ofte er kull og gass, kan den gi enorme utslippsreduksjoner. Globalt er CO2-utslippene fra et aluminiumsverk i snitt 7,3 kg per produsert kilo aluminium. Da er Kina holdt utenfor. Der er det samme tallet nesten det dobbelte. Mens piloten p? Karm?y vil ha et utslipp p? mindre enn 1.5 kg CO2 pr. kilo aluminium, om det bare brukes fornybar kraft i anlegget.

Kvantesprang

Enova roser Hydro for initiativet.

-Denne teknologien kan representere et kvantesprang for verdens aluminiumsproduksjon. Norge har en rekke forutsetninger som gj?r landet v?rt til en glimrende arena for ? utvikle ny energi- og klimateknologi. Hydro er et industrilokomotiv og g?r foran ogs? her, sier Enova-direkt?r Nakstad.
Han mener prosjektet bekrefter at Norge og norsk industri kan spille en viktig rolle i den internasjonale klimadugnaden.

-Dette eksemplet viser at Enova gjennom klimateknologifondet f?r fram en rekke gode prosjekt med et stort internasjonalt spredningspotensial. I dette prosjektet blir norsk industris kjernekompetanse og tilgangen p? ren og rimelig kraft brukt til ? bringe verdens aluminiumsproduksjon i riktig retning. Enova fikk gjennom klimaforliket i oppgave ? bidra til at vi i Norge utvikler klimateknologi. Enova opplever stor interesse fra norske og internasjonale akt?rer som vil samarbeide med oss for ? gj?re industrien renere.

ESA

Nakstad understreker at Karm?y-prosjektet skal gjennom et par portpasseringer til f?r det er i m?l. F?rst m? EFTAs overv?kningsorgan ESA, som er godt orientert om prosjektet gi sin godkjenning. Deretter m? Hydro ta den endelige beslutningen om ? investere i piloten.

– Hydro, som vil ta den st?rste delen av investeringen, har i likhet med oss veldig stor tro p? dette prosjektet, og vi har et godt h?p om at det blir realisert, sier Nakstad.

Enova SF ble etablert av Stortinget i 2001 for ? f? fart p? energiomleggingen i landet v?rt. Eieren v?r er Olje- og energidepartementet. Vi har per i dag cirka 60 medarbeidere, alle lokalisert i Trondheim.

Enova skal drive fram en milj?vennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon, samt bidra til utvikling av energi- og klimateknologi. Dette gj?res hovedsaklig gjennom ?konomisk st?tte og r?dgivning.0000

Similar Posts