Anbud

Gode l?sninger for en pusset sokkel

Av: Camilla Sandem Dhelie, Key Account Manger Cultural Heritage, Saint-Gobain Byggevarer AS/Weber
Sonen mellom luft og terreng er en utsatt detalj i all klima, ogs? i norsk klima. Feil utforming medf?rer avflassing og i verste fall, fuktinntrenging. God drenering og korrekte produkter p? sokkelen s?rger for at grunnmuren holder seg t?rr. Fuktinntrengning stoppes best utenfra med riktige tiltak.
Godt resultat krever t?rr sokkel
Omr?det hvor bygget m?ter bakken er utsatt for en rekke p?kjenninger; mekanisk, tilsmussing, fukt og frost. N?r en pusset overflate st?r i kontakt med r? og fuktige masser vil det suges opp fuktighet (kapill?rt oppsug), og med tid vil lagret vann medf?re frostsprengning, saltutslag og opprissing. Dette vil gi ytterligere f?lgeskader med malingsavflassing (spesielt ved bruk av dampdiffusjonstette malinger), avskalling av puss, vanninntrenging, mose- og algevekst. Denne problemstillingen gjelder for nye og gamle sokler p? b?de pusset mur, isolasjon og murte teglsteinssokler. Det kapill?re oppsuget i murverk og puss skjer fra l?smassene inntil veggen, jord, gress, belegningsstein satt inntil veggen, store sn?mengder og tette asfalt-dekker. I tillegg kan en eldre teglsteins grunnmur trekke kapill?rt vann i fuger.
De viktige forutsetningene
Sintef Byggforsk har et godt utgangspunkt for en fuktsikker sokkel; Med disse som grunnlag kan man definere 6 forutsetninger: fall fra bygget, f?re bort takvann, god og velfungerende drenering, benytt grunnmursplate, benytt kulting inntil veggen og tilstrekkelig tetthet mot nedb?r rundt d?rer og vinduer.
Med disse forutsetningene har Weber det siste ?ret vurdert ulike l?sninger for en pusset sokkel basert p? underlag av Leca, tegl og etterisolasjon. Resultatet er en anvisning med prinsippskisser hvor man skaper en godt definert sokkel som tar hensyn til utfordringene. Gjennomg?ende for disse er bruk av forutsetningene som over i tillegg til materialer som forhindrer kapill?rt oppsug av fukt.
Vel gjennomtenkte l?sninger
P? Leca inneb?rer dette at man b?r benytte slemmem?rtel opp et stykke p? grunnmuren f?r man pusser med Fiberpuss. Dersom det skal benyttes puss ned mot bakken, for eksempel belegningsstein eller asfalt, er det en klar fordel dersom man benytter beslagsl?sninger som beskytter grovpuss og sluttpuss. All puss trekker vann og kan n?r tilstrekkelig utt?rring er forhindret, f? skader. Holder vi sokkelen t?rr forhindres ogs? skadene.
Anvisningen som er laget omtaler ogs? puss ned i bakken samt puss p? etterisolerte sokler. Forutsetningene her er at pussen beskyttes med egnet beslag. For eldre teglsteins-sokler spesielt i byg?rder, er det ofte ?nskelig ? benytte originale, svake kalkm?rtler. Disse er sv?rt utsatte for frostskader- og man b?r derfor tilstrebe bruk av frostsikre m?rtler i kombinasjon med kapill?rbrytende tiltak.
En velfungerende og sunn bygning krever t?rre f?tter, og med gode tiltak vil risikoen for skader minimeres betraktelig. Anvisningen, som er tilgjengelig p? Webers hjemmesider gir generelle prinsipper, men v?r allikevel oppmerksom p? at lokale forhold kan gi ?kt belastning p? visse bygningsdeler og b?r derfor prosjekteres spesielt.

Similar Posts