maskiner

Nytt kraftnett l?nnsomt for samfunnet

For hver krone som investeres i kraftnettet i Norge frem mot 2020, f?r samfunnet tre-fire kroner tilbake. Satsingen p? nett og fornybar produksjon vil direkte og indirekte gi opptil 15 000 arbeidsplasser ?rlig frem til 2020. Det viser en fersk rapport fra THEMA Consulting Group, utf?rt p? oppdrag fra bransjeorganisasjoner og bedrifter b?de i kraftsektoren og p? forbrukersiden.
Frem til 2020 er det planlagt investeringer i kraftnettet for rundt 130 milliarder kroner ? lokalt, regionalt og nasjonalt. Det historiske l?ftet skyldes flere faktorer: Politiske m?l om utbygging av fornybar energi for ? oppfylle EUs fornybardirektiv, behov for ? fornye str?mnettet, behov for mer nett for ? m?te befolkningsveksten, politisk ?nske om ? elektrifisere offshoreinstallasjoner som i dag drives med gasskraft, samt innf?ring av smarte str?mm?lere (AMS) hos forbrukerne. P? lang sikt er ?kt elektrifisering av samfunnet en forutsetning for omfattende kutt i klimagassutslippene.
Rapporten “P? nett med framtida ? kraftnettets betydning for verdiskaping” viser at verdien av s?kalte reinvesteringer i det eksisterende nettet er st?rst. Her skal det investeres n?rmere 40 milliarder kroner (n?verdi), mens samfunnet f?r tilbake rundt 230 milliarder kroner (snitt av h?yt og lavt anslag), if?lge beregningene fra THEMA. I samme periode skal det investeres n?rmere 50 milliarder kroner i nytt kraftnett. Her f?r samfunnet tilbake 110 milliarder. Oppsummert betyr dette at for hver krone som investeres, vil den samfunns?konomiske gevinsten v?re tre-fire kroner.
Sikre str?mforsyningen
? De samlede planene for reinvesteringer og nyinvesteringer i kraftnettet er samfunns?konomisk l?nnsomme med god margin, ogs? om vi tar hensyn til naturinngrepene. Den st?rste nyttevirkningen er knyttet til den langsiktige verdien av ? opprettholde et kraftnett med tilstrekkelig forsyningssikkerhet som legger til rette for verdiskaping gjennom eksisterende forbruk og produksjon av kraft, sier partner H?kon Taule i THEMA Consulting Group, som har ledet utredningsarbeidet.
Som f?lge av EUs fornybardirektiv skal det investeres rundt 50 milliarder kroner i fornybar vind- og vannkraftproduksjon i Norge frem mot 2020. Bygging av nytt nett og ny produksjon vil i perioden direkte og indirekte sysselsette opptil 15 000 mennesker hvert ?r. Det inkluderer energibedrifter, entrepren?rer, leverand?rindustri og tjenesteyting i lokalsamfunnene der anleggene bygges, samt ringvirkninger i landet som helhet. N?r anleggene g?r over i driftsfasen, vil de gi rundt 4500 nye, varige arbeidsplasser, if?lge rapporten.
Klimavennlig energibruk
? Noe av det viktigste med investeringene i nettet er ? opprettholde en trygg og stabil str?mforsyning for samfunnet. Samtidig legger vi til rette for ny n?ringsvirksomhet over hele landet, og mer klimavennlig energibruk. Dette er store summer og det er avgj?rende at nettutviklingen foreg?r p? en kostnadseffektiv m?te, ettersom det er str?mkundene og produsentene som skal betale regningen, sier administrerende direkt?r Oluf Ulseth i Energi Norge.
“P? nett med framtida” peker p? tre hovedutfordringer for gjennomf?ring av de historisk omfattende investeringsplanene: For det f?rste at det m? rekrutteres mye ny kompetanse i et stramt arbeidsmarked. For det andre et betydelig kapitalbehov, som krever at offentlige eiere demper utbyttekravene sine. Og for det tredje: Behov for ?kt allmenn aksept for nettutbygging, slik at konsesjonsprosessene kan bli mer effektive.
Om Energi Norge
Energi Norge representerer over 280 bedrifter som produserer, frakter og selger str?m og varme. Medlemsbedriftene st?r for 99 prosent av kraftproduksjonen og dekker 90 prosent av nettkundene i Norge. Fornybarn?ringen jobber for bedre klima, sikker forsyning og gr?nn vekst.0000

Similar Posts