Anbud

Riksl?nnsnemndas kjennelse etter sommerens streik: Arbeidsgiverne fikk som ventet fullt gjennomslag

Riksl?nnsnemnda behandlet denne uken sokkeloppgj?ret etter sommerens streik og varsel om lockout. Som vanlig i Riksl?nnsnemnda gikk kjennelsen i arbeidsgivers fav?r. Lederne tok dissens. I etterkant har Industri Energi og SAFE g?tt hardt ut med t?ffe beskyldninger mot Lederne.
Riksl?nnsnemndas kjennelse betyr at det siste tilbudet som ble gitt fra Norsk olje og gass (tidligere Oljeindustriens Landsforening OLF) blir lagt til grunn. Reguleringen gj?res gjeldende fra 10. juli 2012. Kjennelsen kan lastes ned som pdf ovenfor.
– P? vegne av v?re medlemmer er vi skuffet over Riksl?nnsnemndas kjennelse. Vi er i hovedsak enige i pensjonsforlikets intensjon om ? st? lengre i arbeid. Men for denne gruppen ansatte, der mange er s? utslitt helsemessig etter mange ?rs hardt rotasjonsarbeid at de ikke har helse til ? fortsette, vil n? den ?konomiske byrden m?tte tas av samfunnet og ikke selskapet. Uf?retrygd blir deres eneste alternativ, sier forbundsleder Jan Olav Brekke.
– Det er ogs? alvorlig at bedriften ensidig sier opp pensjonsavtalene for selskapets slitere men ikke for toppledelsen. Det oppleves som et l?ftebrudd og et svik av ansatte som i mange ?r har jobbet i den tro at pensjonsavtalen var gjeldende. Plutselig blir den med et pennestr?k fjernet.
– Lederne fortsetter imidlertid arbeidet med ? ivareta v?re medlemmer p? en best mulig m?te. Dette er et tema som vil bli tatt opp igjen med jevne mellomrom i b?de lokale og sentrale forhandlinger. Vi vil ogs? vurdere dette juridisk, sier Brekke.
Ledernes krav
Dette var Ledernes krav ved hovedforhandlingene i v?r:
Ny pensjonsreform – ?konomisk oppdekning av eventuelle tap i forbindelse med ny pensjonsreform. Krav tariffeste pensjonsalder p? 62 ?r grunnlag 66 prosent. Fleksibel pensjonsalder skiftg?ende personell.
Generelt tillegg – det kreves et generelt tillegg p? 4,5 prosent ved ?rets oppgj?r.
Skift/natt-tillegg/konferansetid – ulempetillegget settes til 16 prosent av A-8 linje 1 OLF l?nnstabell, for personell som har konferansetid.
4 A bestemmelse – avvikling av 4 A bestemmelsen.
Helligdagsgodtgj?relse – ?kes til kr 2000.
Samordning av arbeidsplikt – det kreves at l?nnstrekk p? 7,71 prosent blir satt ned til 3 prosent (ref. redusert arbeidsplikt tariff OLF landanlegg).
H?ringsforslag lugardeling – Ledernes h?ringsforslag ang?ende lugardeling, shuttling og nattarbeid.
Pensjon i fokus
Det sentrale stridstemaet var kravet om ? beholde tidligpensjonsordninger som gjorde det mulig for skiftg?ende personell med ofte sviktende helse ? g? av med full pensjon n?r de fylte 62 ?r. Tidligere i ?r besluttet Statoil ? avvikle sin tidligpensjonsordning for alle ansatte ? men ikke for toppledelsen. Det provoserte organisasjonene til ? g? til streik ved ?rets l?nnsoppgj?r.
Motparten, Norsk olje og gass (tidl. OLF), avviste blankt ? forhandle om pensjonssp?rsm?l. De mener pensjonsordninger ut over den generelle AFP-ordningen ikke har noe i en tariffavtale ? gj?re, til tross for at tidligpensjonsordninger er del av andre, konkurrerende arbeidsgiverorganisasjoners tariffavtaler.
Streiken varte i 16 dager, og det var p? kvelden 10. juli regjeringen grep inn med tvungen l?nnsnemnd. Vedtaket kom bare noen minutter f?r arbeidsgiverne sto klare til ? iverksette en massiv lockout som ville stanset all produksjon av olje og gass p? norsk sokkel.
Fakta om Riksl?nnsnemnda
Per Helge ?deg?rd og Terje Herland (begge heltidstillitsvalgte i Statoil) var Ledernes representanter i Riksl?nnsnemnda, der ogs? forbundsleder Jan Olav Brekke m?tte med advokat Vidar Lindbekk, som prosederte for Lederne.
Riksl?nnsnemnda er en permanent l?nnsnemnd som behandler interessetvister som partene i arbeidslivet frivillig bringer inn til avgj?relse, og tvister som Stortinget vedtar skal l?ses ved tvungen l?nnsnemnd. Riksl?nnsnemnda oppnevnes av regjeringen for tre ?r av gangen og er sammensatt av n?ytrale medlemmer og representanter fra partene i arbeidslivet. 7 representanter m?ter ved konflikter etter tjenestetvistloven og 9 representanter ved konflikter etter arbeidstvistloven, mens i alle tilfeller har kun 5 av de m?tende har stemmerett. (Kilde: Wikipedia.)
Nemnda som behandlet Ledernes sokkelkonflikt bestod av disse stemmeberettigete medlemmene: Sorenskriver Stein Husby (leder), direkt?r Anne-Britt Evensen Norum, professor Steinar Str?m, nestleder i LO Tor-Arne Solbakken, forhandlingsdirekt?r i NHO Rolf Neg?rd, heltidstillitsvalgt for Lederne i Statoil, Per Helge ?deg?rd og fagsjef forhandlinger i Norsk olje og gass, B?rge Bekkeheien.
Kunne ikke st?tte IE og SAFEs krav
IE og SAFE uttrykker n? i media at de er skuffet og forbannet over at Lederne hadde egne krav i Riksl?nnsnemnda.
– Vi tror ikke det har hatt noen betydning for nemndas kjennelse. Vi prosederte p? v?rt opprinnelige krav, som ble fremlagt ved forhandlingenes oppstart i v?r. Vi kunne ikke st?tte IE og SAFEs krav da det etter v?r vurdering hadde for mange usikre momenter, for eksempel i forhold til ekstra skattebelastning p? arbeidstakerne. Vi ?nsket ? prosedere p? en etablert og juridisk forutsigbar ordning, understreker Brekke, ?deg?rd og Herland.
Lederne er organisasjonen for Norges ledere og teknisk og merkantilt ansatte. Over 16.000 ansatte i vel 1.200 bedrifter har valgt Lederne som sin partner for individuell service, r?dgivning, utvikling, forhandlingsservice og juridisk st?tte.
Lederne ble stiftet i 1910 og er partipolitisk uavhengig. Organisasjonen har avtaler med de fleste arbeidsgiverorganisasjoner, og tilbyr blant annet omfattende st?tte til kurs og etterutdanning, attraktive forsikringer for medlemmet og familien samt ?konomisk st?tte ved arbeidsledighet.0000

Similar Posts