maskiner

Sterk vekst, solid ordrereserve og godt resultat for Veidekke

Sterk vekst, solid ordrereserve og godt resultat for Veidekke
14-02-2013 07:29 Veidekke ASA Veidekke fortsatte fremgangen ogs? i fjerde kvartal 2012. Den samlede omsetningen for ?ret passerte 20 milliarder kroner, en ?kning p? 14 %, og resultatmessig bidro fjor?rets siste kvartal med en ytterligere forbedring av konsernets marginer. Konsernets resultat f?r skatt endte p? 680 millioner kroner.

Veidekke fortsatte fremgangen ogs? i fjerde kvartal 2012. Den samlede omsetningen for ?ret passerte 20 milliarder kroner, en ?kning p? 14 %, og resultatmessig bidro fjor?rets siste kvartal med en ytterligere forbedring av konsernets marginer. Konsernets resultat f?r skatt endte p? 680 millioner kroner.
– Vi er tilfreds med utviklingen i konsernet, sier konsernsjef Terje R. Venold. Det er store ulikheter i markedsforholdene i v?re tre land, og konsernets vekst kommer f?rst og fremst fra de norske virksomhetene, og da spesielt innen entrepren?r- og eiendomsomr?dene. Samspillet mellom disse virksomhetene er meget viktig for Veidekkes vekst og utvikling. Det gir resultatmessige synergier, og det gir kompetanse og konkurransekraft ogs? mot andre kunder, legger Venold til.
Veidekkes omsetning i 2012 var 20,5 mrd. NOK (17,9 mrd. NOK i 2011). Resultatet f?r skatt ble 680 MNOK (751 MNOK). Ordrereserven for konsernets entrepren?rvirksomhet er n? p? 15 mrd. NOK (13,9 mrd. NOK). Tallene er hentet fra segmentregnskapet. Resultatet pr. aksje ble kr 3,40 (kr 4,80) og styret foresl?r et utbytte p? kr 2,50 pr. aksje (kr 2,75).
Entrepren?rvirksomheten
Omsetningen i den samlede entrepren?rvirksomheten i fjerde kvartal ble 4 390 MNOK (4 152 MNOK), mens resultatet ble 226 MNOK (110 MNOK). For ?ret 2012 ble omsetningen 16,3 mrd. NOK (14,4 mrd. NOK) og resultatet 497 MNOK (301 MNOK).
Entrepren?rvirksomheten i Norge ?kte med 21 % sammenlignet med 2011. Marginene er ikke p? m?lsatt niv?, men utviklingen viser fortsatt fremgang. Resultatmessig er bygging av boliger og yrkesbygg p? et godt niv?, mens anleggsvirksomheten ikke oppn?r de resultater man vet er mulig ? n?. Ordrereserven fortsetter ? ?ke, og er ved ?rsslutt p? 11,2 mrd. NOK mot 10,3 mrd. NOK i fjor.
For entrepren?rvirksomheten i Sverige fortsetter den positive trenden, selv om deler av det svenske markedet er noe svakere enn ventet. Forbedringene knytter seg spesielt til aktivitetene i Stockholmsomr?det, men ogs? oppkj?pet av Brinkab AB og deres aktiviteter som prim?rt fokuserer p? industrikunder. I Danmark har Hoffmann prioritert ? utvikle sin kompetanse rettet mot fortsatt ?kning i direkte forhandlede kontrakter med sine kunder, noe som har medf?rt et redusert volum, men samtidig en betydelig ?kt resultatmargin p? 7,2 % mot 6,3 % for 4. kvartal. Dette er resultatmarginer de f?rreste akt?rene i Danmark n?r i 2012. Ordrereserven b?de i Sverige og Danmark er god.
Eiendomsutvikling
Omsetningen ?kte med 53 % fra 4. kvartal i fjor, mens resultatet f?r skatt ?kte med 74 % til 49 MNOK. Fremgangen er i all hovedsak knyttet til utviklingen i den norske eiendomsvirksomheten. I Norge er boligmarkedet preget av h?y ettersp?rsel og godt salg i og runde de st?rste byene. I Sverige er markedet i betydelig st?rre grad p?virket av uroen i verdensmarkedene. Til sammen ble det solgt 124 boenheter i 4. kvartal (inklusive Veidekkes andel av felleseide prosjekter). Dette er noe lavere enn foreg?ende kvartal, men det skyldes at flere prosjekter bygges i samarbeid med andre og at mange prosjekter er sluttsolgt.
Antall boliger i produksjon er ved utgangen av kvartalet 1 277 (Veidekkes andel) mot 1 104 ved utgangen av 2011. Salgsgraden i portef?ljen er 80 %.
Omsetningen for Veidekkes eiendomsvirksomhet i fjerde kvartal endte p? 697 MNOK (457 MNOK) og resultatet ble 49 MNOK (28 MNOK). For 2012 endte omsetningen p? 2 110 MNOK (1 525 MNOK) og resultatet p? 173 MNOK (281 MNOK, inklusive regnskapsmessig gevinst p? 133 MNOK fra kj?pet av resterende aksjer i Bouwfonds Veidekke AB).
Industri
Samlet omsetning i Veidekke Industri i fjerde kvartal ble 886 MNOK (985 MNOK), og resultatet ble 20 MNOK (60 MNOK). For hele 2012 ble omsetningen 3 192 MNOK (3 041 MNOK), og resultatet ble 38 MNOK (215 MNOK).
Nedgang i omsetning skyldes noe lavere produksjonsvolum innen asfaltvirksomheten, og dette har ogs? p?virket kvartalsresultatet. Det totale asfaltvolumet for Industri endte for ?ret 5 % h?yere enn i 2011, og dette skyldes bedre uttelling i anbudsrunden for Statens vegvesen.
Sterkt press p? prisene kombinert med ?kte driftskostnader har medf?rt at asfaltvirksomheten totalt sett leverer negative resultater i 2012. Innf?ring og utpr?ving av ny l?nnsmodell for h?ndverkere har v?rt krevende, og har medf?rt en vesentlig ?kning i l?nnskostnadene.
Helse, arbeidsmilj? og sikkerhet (HMS)
I november 2012 mistet en person livet i arbeid for en av Veidekkes underentrepren?rer. Dette var den tredje d?dsulykken i 2012. Det arbeides kontinuerlig med ? hindre at alvorlige hendelser og ulykker skal skje. Sykefrav?ret for alle ansatte i Norge for siste 12-m?nedersperiode var pr. fjerde kvartal 4,9 % (5,6 %), mens det i Sverige var 3,6 % (3,7 %) og i Danmark 2,0 % (2,4 %). H-verdien i hele konsernet (antall frav?rsskader pr. million arbeidstimer, 12 m?neder rullerende) endte p? 8,4 (6,1) i fjerde kvartal.
Det vises ogs? til styrets rapport for fjerde kvartal 2012 som er vedlagt pressemeldingen.
Rapport 4. kvartal 2012
For mer informasjon kontakt:
Konsernsjef Terje R. Venold, tlf 21 05 77 01 / 905 82 323, [email protected]
CFO J?rgen Wiese Porsmyr, tlf 21 05 76 44 / 907 59 058, [email protected]
Kommunikasjonsdirekt?r Kai Krüger Henriksen, tlf 21 05 77 04 / 905 19 360, [email protected]
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

A to już wiesz?  Ny lamellrondell gir synlig slipeflate

Veidekke er et av Skandinavias st?rste entrepren?rselskap med 6.100 ansatte og en omsetning p? 18 milliarder kroner (2011). Virksomheten omfatter bygge- og anleggsoppdrag, boligutvikling, asfaltvirksomhet, pukk og grus samt veivedlikehold. V?re verdier er profesjonell, redelig, entusiastisk og grensesprengende. V?re m?l for helse, milj? og sikkerhet, HMS, er likestilt med de ?konomiske m?lene. Veidekke kjennetegnes ved en desentralisert organisasjonsmodell med en sterk bedriftskultur og stor grad av medarbeider­involvering. Over halvparten av de ansatte er medeiere og har til sammen 20 % av aksjene i Veidekke. Selskapet er notert p? Oslo B?rs, og har siden starten i 1936 aldri g?tt med underskudd.0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy