Motor

Utfordringer i k? – L?sninger p? vei!

Dovre AS driver forskning og utvikling sammen med SINTEF Energi AS og Norges forskningsr?d. Dette forskningsarbeidet har f?rt til at Dovre i dag kan tilby noen av verdens beste ildsteder.
Partikkelutslippene er redusert med over 75 % sammenlignet med ildsteder som ble produsert f?r 1998. De beste ildstedene kan i dag ta ut mer enn 80 % av energien i veden til oppvarming av et rom. Ildsteder produsert f?r 1998 tok ikke ut mer enn 40 % av varmen under rolig fyring.
Dette til tross, selv ikke mange av dagens ovner er klare for morgendagens krav. En ny og strengere boligstandard er ventet i 2015 med skjerpede krav til isolering. M?let i Europa, inkludert Norge, er ? innf?re 0-energihus innen 2020. Dette vil f?re til en ?kende ettersp?rsel etter ovner med mer konstant varmeavgivelse og lavere effekt avgitt til rommet. I tillegg er det ventet nye og skjerpede krav n?r det gjelder b?de partikkelutslipp, karbonmonoksid (CO) og hydrokarboner fra vedfyring. Dagens krav om maksimum 10 gram partikler per kilo forbrent t?rr ved vil sansynligvis synke ned mot 1-2 g/kg. For ? im?tese disse formidable utfordringene er det viktig ? v?re tidlig p? banen og ha fokus p? forskning og utvikling, slik at man har klare godkjente produkter i tide!

Utfordringer i dagens marked
Dimensjonerende varmebehov for dagen lavenergihus er 20-30 W/m2 mens det for passivhus er 10-15 W/m2

TEK15 benytter systemvirkningsgrad for vedovn = 64 % (standardverdi i NS 3031), men nye vedovner har > 80 %

Skjerpede utslippskrav til partikler, CO og hydrokarboner er krevende ? tilfredsstille ved lav vedomsetning

Skjerpet krav til virkningsgrad > 80-85 %

Vedovner er punktoppvarmingskilder og varmen m? spres over hele boligen

Passivhus bygges med lette konstruksjonsmaterialer, men kan fint bygges tyngre for ?ket komfortniv? generelt

Svingninger som f?lge av solinnstr?ling, som kan unng?s ved bruk av st?rre vindusareal

Forbedret og mer effektiv varmelagring, ved bruk av nye varmelagringsmedier slik at punktoppvarmingskilder som vedovner oppleves som mer behagelige varmekilder

Integrasjon av vedovner i morgendagens passivhus
Arbeid utf?rt nylig ved SINTEF, i samarbeid med NTNU (Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet), har sett p? hvordan man best kan integrere vedovner i passivhus og finne ut hvor langt ned man m? i effekt for ? unng? at det blir for varmt. Noen av de viktigste resultatene fra dette arbeidet er:
Passivhus bygget for norske forhold t?ler vedovner i langt st?rre grad enn tidligere antatt*.

N?r faktiske forhold i moderne boliger kartlegges og det tas hensyn til geografisk beliggenhet og norske forhold, viser det seg at passivhus og vedovner er en heller bra kombinasjon.

Simuleringer av passivhus med varierende bygningsmasse og varierende l?sninger for varmedistribusjon viser at disse godt takler mindre ovner (4-6 kW) som allerede er tilgjengelige p? markedet per i dag.

Videreutvikling av ovner som inkluderer lavere brennrate (ned mot 1,5 kW) og varmelagring i kombinasjon med systemer for bedre varmedistribusjon vil, for sammenlignbare klimasoner som dem vi har i Norge, enkelt kunne tilpasses til og med de aller letteste konstruksjonstyper av passivhus.

Passivhus har et ensidig fokus p? energieffektivitet, og benytter balansert ventilasjonsanlegg med varmegjenvinning for ? n? resultater, men hva med AKTIVHUS? Aktivhus er en mer overbyggende l?sning, hvor b?de inneklima, milj?vennlige materialer og energieffektivitet/CO2-utslipp er med i regnestykket.
* Laurent GEORGES (ZEB), ?yvind Skreiberg (SINTEF), Vojislav NOVAKOVIC NTNU)

Reell varmeavgivelse til rommet
En viktig del av arbeidet med ? utvikle nye ovner er ? finne l?sninger som gj?r at vedovnen som punktoppvarmingskilde fremdeles kan benyttes i morgendagens hus. Den beste l?sningen som vil kunne gi jevnere effekt tilf?rt rommet og samtidig redusere utslipp er ? ?ke ovnens varmelagringskapasitet. SINTEF har gjort beregninger som viser effekten som faktisk tilf?res rommet n?r man benytter en vedovn, b?de for en typisk st?pejernsovn og en st?lplateovn. St?pejernsovner har typisk 60% mer masse og har derfor bedre varmelagringsegenskaper enn st?lplateovner.
Morten Seljeskog/?yvind Skreiberg, SINTEF Energi AS

Dovrepeisen er verdens eldste peisprodusent. Helt siden 1933 har Dovre varmet det norske folk. Det startet med Dovrepeisen, som p? rekordtid revolusjonerte hele peismarkedet. Nyskapningen hadde s?kalt “konveksjons-oppvarming”, og den helt spesielle st?pejernsinnsatsen gjorde det enkelt for folk flest ? mure sin egen peis. Det i seg selv var en verdensnyhet.

Tradisjonen tro jobbes det kontinuerlig med produktutvikling for ? kunne tilby nye og spennende produkter med samme h?ye standard og kvalitet som Dovre er kjent for. Ovner og peiser fra Dovrepeisen overlever generasjoner og gir en varme som ogs? varmer sjelen.
237120

Similar Posts